Avfallsrutin

Avfallshantering vid Upsala GK.

Från och med den 4 april 2016 gäller nedanstående avfallshanteringsrutiner vid Upsala Golfklubb.

I sorteringsskåpen som finns ute på banan sorteras avfallet i  Brännbart,  Glas och  Pantförpackningar.

Brännbart läggs efter insamling i containern för brännbart vid verkstaden. Containern töms efter avrop till Ragn-Sells AB.
Glas töms efter insamling i behållaren för glas vid restaurangen.
Pantförpackningar lämnas vid lämplig pantstation.

Verkstaden sorterar ut farligt avfall, metallskrot, kartonger, plast och plastförpackningar.
Alla typer av förpackningsmaterial och övrigt utsorterat avfall förvaras i plåtförrådet vid dieseltanken och töms vid behov.
Tomma gödselsäckar och kemdunkar sparas och levereras en gång per år till SvepRetur AB. 2016 kan lämning ske vid Lilla Vallskog 20/6 kl 13-18 och 21/6 kl 8-13. För att få lämna storsäck måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas.
Oljeavskiljaren vid tvättplattan töms av Ragn-Sells AB.

Farligt avfall såsom spillolja, oljefilter, lysrör, slam från oljeavskiljare och batterier samlas i verkstaden och hämtas av Ragn-Sells AB.

Restaurangen sorterar ut plast- plåt- pappersförpackningar samt wellpapp/kartong. Förpackningarna tas om hand av vaktmästaren som förvarar dessa i plåtförrådet vid dieseltanken för vidare transport till återvinningsstation.
Glas läggs i glaskärl i soprummet och töms varannan vecka av Ragn-Sells AB.
Livsmedelsavfall läggs i behållare för sådant avfall och töms av Uppsala Vatten.
Övrigt avfall läggs i soptunnan i soprummet. Töms av Uppsala Vatten.
Stek- och flottyrolja samlas i kärl från Ragnsells AB. Töms efter avrop.
Porslin sorteras som övrigt byggavfall.

Kiosken tömmer säcken med brännbart i soptunnan vid resturangen varje kväll.

Shopen  sorterar ut wellpapp/kartong som tas om hand av vaktmästaren enligt ovan.
Brännbart avfall läggs i containern vid verkstaden. (Plast, gummigrepp m.m.)
Grafitskaft sorteras som byggavfall som liksom metall och andra utsorterade material tas om hand av vaktmästaren.
Övrigt avfall läggs i soptunnan i soprummet.

Kanslit  sorterar ut tidningar och papper som sedan samlas upp i plåtförrådet invid dieseltanken.
Papperskorgar töms i soptunnan i soprummet. Soptunnor töms av Uppsala Vatten.
Kasetter till skrivare lämnas i första hand tillbaka till inköpsstället. Går inte detta läggs de i containern för brännbart.

Toaletter och omklädningsrum. Papperskorgar töms i soptunnan i soprummet. 

Tömning av toaletter ute på banan utförs med slamsugningsbil. Avtal med Uppsala Vatten.

Säckskåp finns uppställda på gamla banan vid tee 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 15 och 17, där gamla kiosken stod vid 8:e green och vid nya kioskens uteplats.  Vid éntren till klubbhuset.
På mellanbanan vid 1:a tee.
Lilla banan vid kiosken, och på drivingrangen.