Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Miljökommittén år 2016.

 Kommittén har under året bestått av : Lars Carlsson, Bo Lundgren, Leif Paulsson och Mats Grinell.

 Fem protokollförda möten har hållits och miljöcertifieringsrevision av GEO genomfördes den 11 augusti.

Den stora arbetsuppgiften under året har varit att uppdatera våra dokument gentemot GEO. Rapporten som omfattar 29 sidor, och revisionsrapporten på 6 sidor finns att läsa på hemsidan.

Revisorns sammanfattning av revisionen är följande:

Andan i klubben att fortsätta miljöarbetet är fortfarande utmärkt. Ordföranden är entusiastisk och ser fördelar för att få fler medlemmar, förstärka fokus på anläggningen och få fler greenfeegäster.

Sedan jag sist besökte klubben har många positiva steg skett i miljöarbetet.

Bland annat har klubben höjt sina ambitioner beträffande energiförbrukning. En grundlig undersökning av energiåtgången som visar var energi kan sparas har genomförts av en seriös konsult. Denne har gett förslag på energibesparing både på kort och lång sikt.

Några av åtgärderna har redan genomförts och planer på att genomföra en del av de andra finns.

Klubben har genomfört en uppföljande naturvärdesinventering med utgångspunkt från den som genomfördes 1998. Den nya inventeringen föreslår ambitiösa skötselåtgärder som redan har börjat tillämpas.

Enbart dessa åtgärder visar klart att klubben är på rätt väg mot en mer hållbart skött golfklubb.

Viljan att fortsättningsvis förbättra hållbarhetsarbetet är avgörande, och UGK är verkligen en utmärkt ambassadör och visar denna vilja.

Det ska bli mycket spännande att följa klubbens kommande insatser på hållbarhetsområdet de kommande åren.

Dammen där avloppsvattnet från klubbhuset mynnar ut har grävts ur på bottensediment. Fosforprover på det bortgrävda materialet och på avloppsvattnet har lämnats till miljökontoret. För framtida upptag av fosfor i avloppsvattnet har växter planterats i dammen. Växterna ska sedan årligen skördas och komposteras.

Vi har med skogsstyrelsen kommit överens om en skötselplan för den ca 10 ha stora alsumpskogen.

Nyckelbiotopen behöver ingen skötsel för att behålla sina naturvärden och den lämnas därför i huvudsak orörd.

Ingen åtgärd som riskerar att påverka vattenstånd eller vattenkvalitet negativt är planerade. Blir det aktuellt skall dessa samrådas med Skogsstyrelsen.

Röjning av gran kan utföras i den öppnare del av nyckelbiotopen som ligger närmast golfbanan och som redan tidigare gallrats.

Miljöslåtter har genomförts på de markområden som enligt naturvärdesinventeringen har den mest skyddsvärda floran.

Avverkning och gallring av vissa skogsområden och enstaka träd har genomförts för att få in mera ljus till banan.

Rostskyddskontroll har genomförts på våra dieseltankar.

Banpersonalen har uppdaterats på banans miljöstatus och klubbens förväntningar på deras arbete