Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för miljökommittén år 2017.

 

Kommitténs målsättning är att genomföra nedanstående aktiviteter och arbeten under 2017.

 Uppföljande analys av vårt dagvatten från dammarna avseende växtskyddsmedel och växtnäringsämnen.

Investera i solceller om skattereglerna ändras så att investeringen blir lönsam.

Fortsätta planteringen av växter i avloppsdammen. Under hösten slå av vegetationen i dammen och kompostera materialet.

Ta ut två prover på utgående avloppsvatten från reningsverket och ett prov på bottensedimentet i dammen.

Utföra gräsröjning och bortforsling av gräset inom de områden som är biologiskt intressanta enligt genomförd inventering.

Ringbarkning av aspar enligt förslag i naturinventeringen.

Röjning av sly och buskar enligt förslag i naturinventeringen.

Genomföra en uppföljande fågelinventering samt sätta upp ytterligare några fågelholkar.

Använda stråförkortningsmedel på greenerna för att minimera klippningsarbetet.

Fortsätta besprutning av greener med det biologiska mögelsvamppreparatet Werdera när de löst problemet med blandbarhet.

Dra upp skidspår och ploga promenadvägar under vintern.

Installera vattenmätare i vår färskvattenbrunn för uppföljning av vattenförbrukningen.