Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för miljökommittén år 2018.

 

Åtgärdslista för UGK:s Miljökommitté år 2018.
Planerad åtgärd Planerad Planerat Ansvarig
start avslut
1.  NATUR
Utföra gräsröjning och bortforsling av gräset inom de områden som är biologiskt intressanta Augusti 2018 September 2018 Anders F
enligt genomförd naturvärdesinventering.
3.  ENERGI
Följa upp vad som händer på marknaden för alternativa drivmedel. För dagen kan inte vår Januari 2018 December 2018 Anders F
maskinleverantör Hako lämna motorgaranti om vi börjar använda den biologiska dieseln HVO
Vår önskan är att börja använda denna produkt, då den är mindre miljöskadlig. Inköpspriset är
för dagen obetydligt högre än vanlig diesel.
Installera utrustning som kan mäta elförbrukningen för de olika platser och installationer som vi Mars 2018 Oktober 2018 Mats G
finner intressanta
5.  FÖRORENINGSKONTROLL
Plantera ytterligare växter i avloppsdammen. Under hösten slå av vegetationen i dammen och April 2018 Oktober 2018 Leif P
kompostera det som tagits bort
Ta ut två vattenprover från avloppsreningsverket och ett prov på bottensedimentet Maj 2017 Oktober 2018 Magnus A
i avloppsdammen
Om tillverkaren löser problemet med dålig upplösning av det biologiska mögelsvampspreparatet Maj 2018 Oktober 2018 Leif P
Werdera börjar vi använda det igen.
6.  SAMHÄLLE
Dra upp skidspår och ploga promenadvägar under vintern. Januari 2018 December 2018 Leif P