• Tertialrapport nr 1 2013

  Allmänt

  Under första delen av året så fullföljs arbetena med ombyggnad av rangen, kiosken och toaletter. Rangen har flyttats neråt ca 25 meter och har försetts med tak på 8 st utslagsmattor. Ytterligare 25 utslagsplatser finns på båda sidor av taket, varav 4 st grästee för utslag med driver och träklubbor som kräver peggning. Tre stora målområden med färdigt gräs kommer att färdigställas under maj/juni.

  Klubben har sökt och beviljats bidrag som till stor del täcker ombyggnad av range och toaletter. Bidragen kommer bl a från kommun och golfgymnasiet.

  Kiosken på hål 10 och tre st vattentoaletter färdigställs under maj/juni

  Tomter

  Den 13:e tomten såldes i januari och ett prospekt har tagits fram när det gäller det stora markområdet(12ha). Ett antal kontakter har därefter tagit med politiker och tjänstemän i kommun. Projektet går sakta framåt.

  Banorna

  Gamla banan öppnade 1 maj med det nya hektometersystemet som innebär att det gamla systemet med olika färger på olika tees har tagits bort. Nu heter de tee, 47. 51, 56, 59 och 62. T ex så motsvarar tee 56 banans längd på 5600 m. Tanken är att var och ens spelstandard ska bestämma på vilket tee man ska spela från, allt för att spelet ska bli roligare och snabbare.
  Banan har klarat vintern ganska bra. Det finns isbrännor på en del hål, men de läks fort.  Vid städdagen den 28 april deltog ca 60st medlemmar på städdagen som krattade och släpade ris. Tack till alla som ställde upp.

  Årsmöte/vårmötet
  Måndagen den 18 mars hölls årsmöte/vårmöte i Tiundaskolan. Årsmötet beslutade om fyra stycken stadgeändringar:
  Ändring av tidpunkten för höstmöte. Årsmöte ska hållas före utgången av december
  Samtliga val av ledamöter till styrelsen ska ske på hösmötet
  Styrelsens rätt att uppta kortfristiga lån.
  Förslag och motioner en gång per år, tas endast upp på höstmötet

  Motioner
  Flytta utslag på hål 6. Avslag
  Medlemsstatistik vid rapporterna. Bifall

  Medlemmar

  Kategori

  Män

  Män

  Kvinnor

  Kvinnor

  Totalt

   

  0-21 år

  22-99 år

  0-21 år

  22-99 år

  0-99 år

  5-dagars medlem

  0

  88

  0

  59

  147

  7-dagars medlem

  137

  581

  25

  246

  989

  7-dagars årsmedlem

  0

  5

  0

  3

  8

  Lilla och mellanbanan

  2

  100

  1

  68

  242

  Anställd

  0

  14

  0

  3

  17

  Golfskoj

  29

  0

  15

  0

  44

  Greenfeemedlem

  0

  126

  3

  41

  170

  Hedersmedlem

  0

  2

  0

  1

  3

  Kom.ordf / funktionär

  0

  5

  0

  3

  8

  Passiv medlem

  5

  54

  0

  26

  85

  Styrelse

  0

  7

  0

  1

  8

  7-dagars företagsmedlem

  4

  108

  0

  24

  136

  Totalt:

  177

  1090

  44

  475

  1857

   

  Avvikelse mot verksamhetsberättelsen:
  Tillkommit 109 st som köpt spelrätter
  Grennfeemedlemmar minskat med 48 st. Kommer förmodligen att öka under året.

  Kategoribyten:
  18 st medlemmar har bytt kategori från 7-dagars till 5-dagars.
  Passiva medlemmar ökat med 10 st

  Ekonomi utfall tertial 1

  UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB

  UTFALL

  BUDGET

  PROGNOS 1

  DIFFERENS

  UTFALL TERTIAL 1 2013,

  TERTIAL 1 2013

  2013

  2013

  PROGNOS 1

  PROGNOS 1 2013, BUDGET 2013

  ACKUMULERAT

  HELÅR

  HELÅR

  BUDGET

  Intäkter

  4 månader

  12 månader

  12 månader

  12 månader

  Medlemsavgifter

  6 464 000

  7 770 000

  7 730 151

  -39 849

  Greenfeeintäkter

  0

  2 000 000

  2 000 000

  0

  Sponsorintäkter

  1 584 000

  2 200 000

  2 100 000

  -100 000

  Tomtförsäljning

  117 000

  640 000

  690 000

  50 000

  Övriga intäkter

  600 000

  2 517 000

  2 525 000

  8 000

  Summa intäkter

  8 765 000

  15 127 000

  15 045 151

  -81 849

         

  0

  Driftkostnader

  -3 741 488

  -12 587 000

  -13 206 000

  -619 000

  Avskrivningar

  -483 000

  -1 565 000

  -1 451 000

  114 000

  Räntor netto

  -343 000

  -975 000

  -1 010 000

  -35 000

  Summa kostnader

  -4 567 488

  -15 127 000

  -15 667 000

  -540 000

  0

  RESULTAT

  4 197 512

  0

  -621 849

  -621 849

  Kommentarer
  – Personalkostnader beräknas öka med c:a 300 KSEK.
  – Baninvesteringar har kostnadsförts, påverkan c:a 300 KSEK.