• Agenda höstmöte

  För att ladda ner som PDF-fil klicka på länken:

  Agenda_hostmote

  Valberedningens förslag
  ________________________________________________________________________

  Agenda årsmöte/ höstmöte Upsala Golfklubb

  2018-11-05
  Agenda till årsmöte/höstmöte
  Tid: 5 november 2018 kl. 18.00
  Plats: Upsala GK

  Föredragningslista
  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för det kommande året.
  7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

  8. Val av
  a. klubbens ordförande, för en tid av 1 (ett) år, nästkommande år.
  b. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av (2) år
  c. revisor för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  d.( 4) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 (ett) år av vilka en skall utses till ordförande.
  e. ombud till GDF-möte.
  f. ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt
  disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

  9a. Behandling av styrelsens förslag, och i rätt tid inkomna motioner.

  9b. Omsättning av lån i Handelsbanken
  att uppta kredit i Handelsbanken om 24 000 000 kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:1 samt Uppsala Läby-Västerby 1:2 med inomläge 26 000 000 kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken

  Motioner skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 1 oktober 2018.

  10. Övriga frågor. (information och diskussion)

  Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet