• KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE

  Tid: 11 oktober kl 19:00
  Plats: Hantverksföreningen, Nedre Slottsgatan 6

  Klubben betalar drygt 600 000 kr i ränta varje år. Vi planerar att omförhandla lånen och eventuellt byta bank för att sänka räntekostnaderna.
  Många år med underskott har inneburit att banken har prissatt lånen högre än önskat. När vi nu visar upp sunda resultat med rejält överskott för andra året i rad, vill vi utnyttja detta för att få bättre villkor.
  Enligt det tillägg som finns i våra stadgar måste ett årsmöte godkänna dessa planer.
  Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 §§ är tvingande för samtliga golfklubbar. Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv.
  Enligt klubbens stadgar kan bara de ärenden behandlas, som finns i kallelsen till ett extra årsmöte.

  Ärende: Omläggning av klubbens lån

  Föredragningslista
  – Mötets öppnande.
  – Fastställande av röstlängd för mötet.
  – Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  – Fastställande av föredragningslista.
  – Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  – Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  – Omläggning av klubbens lån.
  -Mötet avslutas.

  VÄLKOMNA!

  För styrelsen,
  Einar Brekkan
  Ordförande