• Nyhetsbrev 17 mars

   

  Till medlemmar i Upsala GK

  Styrelsen föreslår att vi senarelägger vårårsmötet 24 mars.

  Svenska Golfförbundet har skickat ut riktlinjer till klubbarna och det är styrelsens bedömning att om vi tar hänsyn till punkterna a)-d) i riktlinjerna så bör vi skjuta på vårmötet.

  I våra stadgar står det att årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Trots detta är det vår bedömning att vi bör skjuta på vårårsmötet. Vi har inga tidskritiska beslut som skall fattas. Många av våra medlemmar är äldre där risken för farlig infektion av covid-19 är större. Rädslan för viruset kan innebära att ännu färre än normalt skulle komma till mötet vilket är skadar föreningsdemokratin.

  Uppsala 2020-03-14

  Styrelsen

   

  SGF rekommenderar golfklubbarna att överväga om vårårsmötena kan genomföras enligt plan eller bör skjutas upp och därvid beakta följande:


  Golfklubbens styrelse kan besluta att skjuta upp vårårsmötet till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset, och
  b)  eventuella val till styrelse eller revisor,
  c)  fastställande av avgifter, investeringsbeslut eller budget för 2020, och
  d)  andra väsentliga och tidskritiska beslut (propositioner eller motioner) för verksamheten 2020.

  Om styrelsen efter en värdering av punkterna a-d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se mer under punkten 5) finner att mötet ska skjutas upp, måste medlemmarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). Styrelsen ska därefter kalla till ett nytt årsmöte vid senare tidpunkt under våren.

  Punkten 5:

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits under punkten 3 ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.
  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.
  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd.


  Har du rätt adress i GIT?

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta vi eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.

  facebook homepage