• Kallelse Årsmöte 5 november

  Information från styrelsen

  • Ekonomin fortsätter att utvecklas bättre än budget även efter juli månad. Prognosen för helåret gäller fortfarande att årets resultat bli bättre än budgeterat. En utförlig ekonomisk rapport presenteras efter augusti månad i Tertialrapport 2.
  • Klubben får mycket beröm från medlemmar och gäster när det gäller banans kvalitet. Vår greenkeeper Leif och hans medarbetare gör ett mycket bra arbete och är värda allt beröm. Även våra sanitära lokaler får uppskattning.
  • Idrottsligt går det fortsatt bra för klubben. Både dam- och herrlaget som kom 11: a respektive 4: a i SM vid Barsebäck spelar även nästa år i Elitserien. Dessutom har David Nyfjäll försvarat fjolårets SM-vinster och även 2018 blivit svensk juniormästare i både match och slag. Mycket imponerande och ett stort grattis. Klubbens junior- och knatteverksamhet fungerar väl beroende på våra duktiga ledare och tränare.
  • Beslut har tagits om att investera i en ytstickluftare för våra greener.
  • Ett flertal golfklubbar i Uppland har utsatts för stölder. Även UGK har drabbats och styrelsen undersöker åtgärder för att undvika stölder i framtiden.

  Kallelse till Årsmöte/Höstmöte

  Kallelse till årsmöte/höstmöte
  Tid: 5 november 2018 kl. 18.00
  Plats: Upsala GK
  Föredragningslista
  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för det kommande året.
  7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
  8. Val av
  a) klubbens ordförande, för en tid av 1 (ett) år, nästkommande år.
  b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av (2) år
  c) revisor för en tid av ett år. I detta val får styrelsens      ledamöter ej delta.
  d) ( 4) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 (ett)  år av vilka en skall utses till ordförande.
  e) ombud till GDF-möte.
  f) ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

  9. Behandling av styrelsens förslag, och i rätt tid inkomna motioner.
  Motioner skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 1 oktober 2018.
  10. Övriga frågor. (information och diskussion)
  Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om
  ärendet angivits i kallelsen till mötet


  Har du rätt adress i GIT?

  Vid byte av adress, mailadress eller telefon, meddela oss detta vi eller gå in på Min Golf och gör själva dessa ändringar.