Ytvattenprover

Ytvattenprover på Upsala GK.

Den övervägande delen av det ytvatten som lämnar banområdet rinner från ett dike ut i Hågaån. Detta dike kommer in på vår fastighet vid 6:e green på mellanbanan, rinner genom fyra dammar och flera trummor och ut i Hågaån vid 12:e green på gamla banan. Ett tillflöde finns också från mellanbanan till dammen vid 3:e hålet på gamla banan till detta vattensystem.
Vi vill veta hur vår skötsel av banområdet påverkar detta ytvatten och därför har det senaste året genomförts några vattenanalyser.

För att få synpunkter på var bästa provplatser är och vilka substanser som borde undersökas kontaktades Gunilla Lindgren, sakkunnig på växtnäring, och Linnea  Wämhäll, sakkunnig på växtskydd inom Länsstyrelsen.

Efter snömögelbehandlingen hösten 2012 togs ett vattenprov på inkommande vatten i bäcken vid 6:e green på mellanbanan och ett före utloppet i Hågaån. Analys utfördes på 28 st kemikalier, och inget analysresultat visade värden över detektionsgränsen.
Efter ogräsbekämpning togs ett till prov i augusti 2013 på samma platser. Dessa analyserades på växtnäringsinnehåll och ovanstående kemikalier.
För kväve var resultatet detsamma på ingående och utgående vatten, alltså ingen påverkan.
Fosfor hade en viss förhöjd halt vid utloppet, motsvarande utsläppet från en villafastighet.
För bekämpningsmedlen fanns fem analysvärden som ligger över detektionsgränsen. Kemikalieinspektionen har fastställt riktvärden för vattendrag som inte bör överskridas. De mängder vi hittat ligger långt under dessa riktvärden, troligen försvinner substanserna helt inom två till fyra veckor.

Analysprotokollen har skickats för kännedom till Länsstyrelsen och Miljökontoret.
Efter diskussion med Länsstyrelsen har vi beslutat att ta ett uppföljande prov under 2015.