Verksamhetsberättelse

UPSALA GOLFKLUBB– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Allmänt
Golfen ökade i hela Sverige. Enligt SGF är golfen den största idrotten t o m större än fotbollen.

Anläggning
Vi har sökt bidrag, gällande solcellsprojektet, från Energimyndigheten på 300 000 kr. beräknad kostnad för projektet är 950 000 kr. Total besparing är beräknad till 100 000 kr per år i lägre energiavgifter, 10-15% lägre elförbrukning.

Luftvärmepumpar är installerade i klubbhuset. Vi ser redan att elförbrukningen har minskat.
Klappet, den gamla maskinhallen, såldes för 700 000 kr
Kostnaden för den nya maskinhallen som färdigställdes under året blev 400 000 kr.
Målning tak soprum
Rödfärgning av verkstad och tävlingsexpedition.

Stora tomten
Planritningar inlämnade till kommun. Projektet fortskrider sakta.

Projekt under året på banorna

 • Bollmaskin med kortbetalning
 • Nya mattor drivingrange
 • Konstgräs drivingrange
 • Nya mattor lilla 9-hålsbanan
 • Nya tee-skyltar mellanbanan
 • Ombyggnad kiosk
 • Det har påbörjats med arbetet att förädla banan, bl a har en del träd fällts och ruffen till vänster på hål 3, lilla banan, har jämnats ut och såtts om. En oberoende expert Magnus Sunesson anlitades för att gå igenom banan och föreslå förbättringar. SGF bankonsulent och Sunesson var överens om de förbättringar som behövs göras.

Allmänt
Avtalet med krögarna uppsagt. Nya krögare, Tonco Lovric och Karin Sellen. Har tidigare drivit restaurangen på Grönlund GK i 4 år.
Markiser på uterestaurangen
Fiber påbörjat. Försenat, beräknas vara klart kvartal 2 2016
Anslagstavla miljö
Miljökommittén har satt upp skyltar utefter banan med intressant information om landskapet och dess fauna.
Uppfräschning i klubbhus med nya möbler och ommålning i sekretariat och omklädningsrum.

Styrelse
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten. Adjungerade vid samtliga möten har Christer Schenholm och Lars Carlsson varit.

Årsmöte
Vid höstmötet i mars omvaldes Bo Lundquist som ordförande. Nya styrelsens sammansättning efter det att styrelsen konstituerat sig:

Namn Funktion
Bo Lundquist Ordförande
Carin Isaksson Vice ordförande
Roger Ohlsson Ledamot/Sekreterare
Carl-Magnus Strömberg Ledamot
Petra Forsberg Ledamot
Ann Cavallin Ledamot
Jacob Remon Suppleant

Till revisor omvaldes Michael Palm.

Till valberedning omvaldes Jan Östman, Carola Johansson, Claes Håkan Jansson och Carina Hillerström.

Kommittéer  
Bankommittén Bo Malmborg
Damkommittén Ann-Sofie Liljekvist
Idrottskommittén Henrik Nilsson
Miljökommittén Mats Grinell
Regel & Hcp kommittén Einar Brekkan
Seniorkommittén K-G Hellström
Tävlingskommittén Roger Ohlsson, Jan Östman
Vardagsgolfen May Eriksson

Funktionärer med specialuppgifter
Webbmaster för hemsidan Christer Schenholm

Business Club
Det goda samarbetet med våra sponsorer fortsatte även under 2015

Medlemmar 2015-10-31

Kategori 2014 2015
     
Vardagars medlem 161 207
7-dagars medlem 1200 1003
Årsmedlem 7 dag 30 35
Lilla & mellanbanan 504 580
Anställd 17 20
Golfskoj 43 9
Greenfeemedlem 245 259
Hedersmedlem 3 1
Komordf/ funktionär 10 10
Passiv medlem 85 117
Styrelse 5 5
Företagsmedlem 167 173
Familjemedl. 9 hål 62 81
Totalt: 2532 2500

Av dessa är 1552 (1535) män, 686 (661) är kvinnor och juniorerna är 262 st (336 st) . Av juniorerna är 54 (75 st.) tjejer och 208 (261 st.) är killar. Inom parentes 2014.
För att få en så verklig bild som möjlig på hur många medlemmar vi haft under året så är denna statistik tagen 2015-10-31.
Det finns 1540 spelrätter som är aktiva. 15 st. är under försäljning

Ekonomi
Lånet i Handelsbanken bands på 2 år med en ränta på 2,4%. Samtidigt amorterades 180 000 kr. Totalt är nu lånet 24 000 000 kr. Greenfeeintäkterna fördelas så att 63 % är på gamla banan, 15 % på Mellanbanan och 22 % på lilla banan. Ungefär som föregående år

Styrelsen följer den ekonomiska planen från 2011 och som syftar till att klubben ska ha en ekonomi i balans 2015. Årets resultat blev minus 318 000 kr. Kostnader på projekt som planerats till 2016 är genomförda 2015. (Ny traktor 345 000kr (investering), nya rangebollar 70 000 kr, utköp av bussen 30 000kr, ny hemsida 57 500 kr och luftvärmepumpar nettokostnad 125 000 kr) Kassan uppgick den 31 december till 4,5 miljoner kronor.

Avgifter 2015

Avgifter 2015 Medlemmar med spelrätt
  Årsavgift anmärkning
7-dagarsmedlem 6 500kr  
Vardagsmedlem 4 900kr  
Mellanbanan, lilla banan 2 700 kr  
Hyra av spelrätt 8 000kr  
Yngre juniorer >12år 900kr Utan spelrätt
Juniorer 13-21år 1 800kr  
Äldre juniorer 22-24år 3 800kr  
Greenfeemedlem 1 500kr Utan spelrätt
Lilla och mellanbanan 3 900 kr Utan spelrätt

Passiva medlemmar 500kr

UGK: VISION

UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB

VERKSAMHETSIDÉ

 • Upsala Golfklubb erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer:
 • De som söker och uppskattar socialt umgänge
 • De som har golfbanan som sin gröna oas
 • De som ser golf som en utmaning
 • De som i sin business club träffar sitt nätverk

DEFINITION AV VÅRA KUNDER
Våra kunder är: Medlemmarna, greenfeegäster och sponsorer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN

 • Utveckla verksamheten
 • Skapa Upplevelser
 • Skapa förutsättningar för att Umgås

MÅL 2016

 • Långsiktig stabil ekonomisk plattform.
 • 2000 fullbetalande medlemmar
 • 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna
 • Anläggningen rankas topp 50 i Sverige

Mål 2020

 • Att klubben ska vara skuldfri 2020