Upsala GK Miljöpolicy

Upsala GK skall aktivt bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Vår strategi är att steg för steg genomföra åtgärder som är utvecklingsbara och styr verksamheten i en mera miljöanpassad riktning.

1. Flora och Fauna
Vi ska bevara och främja den biologiska mångfalden inom golfbanan.
2. Landskap och kulturarv
Vi ska skydda och vårda natur- och kulturvärden inom golfbanan.
3. Vatten
Vi ska tillämpa god hushållning med vatten.
4. Grönytor och mark
Vi ska minimera användningen av konstgödsel och skadliga kemikalier, och använda mark på ett hållbart sätt.
5. Avfall
Vi ska återvinna restprodukter, minimera avfall och eliminera nedskräpning.
6. Energi
Vi ska minska förbrukningen av elektricitet, fossilt bränsle och drivmedel samt prioritera användningen av miljöbränslen.
7. Leverantörer
Vi ska välja leverantörer och samarbetspartners med dokumenterat miljöarbete.
8. Utbildning, delaktighet och kommunikation
Vi ska agera så att alla medlemmar direkt eller indirekt medverkar till att denna policy förverkligas och att resultatet regelbundet kommuniceras internt och externt.

Mål för miljöarbetet skall sättas upp årligen. Handlingsplaner och utvärderingar skall säkerställa att klubben medverkar till en successiv miljöförbättring.

Ansvaret för miljöarbetet ligger hos styrelsen och medlemmarna, alla måste aktivt bidra till att Upsala GK blir en hållbar golfanläggning.

Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida och i en pärm i receptionen.