Verksamhetsberättelse MK

Verksamhetsberättelse för Miljökommittén år 2017.

 Kommittén har under året bestått av: Lars Carlsson, Bo Lundgren, Mats Grinell och under andra halvåret Magnus Arvidsson.

 Tre st protokollförda sammankomster har hållits under året.

Under sommaren tog vi ut två prover på vårt ytvatten i bäcken som avvattnar större delen av vårt banområde. Ett prov vid inflödet vid Mellanbanan och ett vid utloppet i Hågaån.  Analyser på växtnäringsämnen och eventuella rester av bekämpningsmedel utfördes.

Fosfor och kvävemängden i utloppsvattnet hade ökat med en storlek som motsvarar utsläppen från en enfamiljsvilla med godkänd avloppsrening.

Rester av bekämpningsmedel över detektionsgränsen kunde uppmätas i små mängder för fyra olika ämnen.

Vi har nu utfört provtagning på vårt ytvatten vid fyra olika tillfällen. En utvärdering av hur vår användning av gödsel- och bekämpningsmedel håller på att sammanställas tillsammans med experterna på SLU.

Plantering av växter i avloppsdammen har fortsatts.

Två prover på avloppsvattnet och ett på bottensedimentet i avloppsdammen har tagits ut och skickats till Miljökontoret.

Under senvintern utförde banpersonalen röjning av sly och buskar inom de områden som föreslagits i naturvärdesinventeringen.

Ringbarkning av yngre aspar utfördes i maj kort efter lövsprickningen av de i naturvärdes-inventeringen  utpekade områdena.

Gräsröjning utfördes i augusti på de enligt naturvärdesinventeringen lämpliga områdena.

Bosse har under året gjort en uppföljande fågelinventering som kommer att läggas upp på hemsidan

Vi har installerat en vattenmätare i färskvattenbrunnen för att kunna notera vår årliga förbrukning.

Skidspår har dragits upp då snötillgången tillåtit detta, tyvärr med kort varaktighet.