• Miljökommittén

  Upsala GK fortsätter sin satsning på att vara Upplands främsta golfklubb och är nu miljöcertifierad.
  Klubbens miljöarbete startade våren 2010 då styrelsen beslutade att delta i den av Upplands Golfförbund (UGF) anordnade ”Miljöresan”. En miljöplan upprättades som beskrev det dåvarande läget i klubben, och hur förbättringsarbetet skulle bedrivas med utgångspunkt från den.
  Miljöplanen godkändes av UGF och UGK erhöll för detta Svenska Golfförbundets miljödiplom. Utmärkelsen inspirerade styrelsen till att gå vidare och beslutade att klubbens miljöarbete skulle sträva mot att bli GEO-certifierat för att säkerställa de olika miljöerna. GEO är en global standard för miljöcertifiering av golfklubbar som utarbetats av Golf Environment Organisation (GEO).
  Miljökommittén har de senaste åren arbetet vidare för att uppnå de krav som ställs där och att dokumentera de olika delmomenten. Under arbetet har olika förbättringar identifierats inom skilda verksamhetsområden. Många positiva resultat har uppnåtts, som en mer miljöanpassad skötsel och drift som även är mer resurssnål. Det har inneburit övergång till biologiska bekämpningsmedel, behovsanpassad tillförsel av vatten, växtskydd och växtnäring, övergång till grön el samt avfallsstationer runt banorna. De kontinuerliga uppföljningarna tryggar att gällande lagstiftning följs.
  GEO-certifieringen har inneburit inventeringar av de varierande naturområdena, av groddjur och av det rika fågellivet. De olika inventeringarna finns dokumenterade i vänster spalt.
  Det har resulterat i skötselråd och säkerställande av skydd för känsliga markområden och av unika växter samt uppsättande av fågelholkar och bevarande av gamla träd. Särskild hänsyn tas numera till större vattensalamandern (Triturus cristatus), som är upptagen i EU:s habitatdirektiv. Även aktsamhet om klubbens fornminnen finns med i arbetet.
  Revisionen av UGK:s dokumentation utfördes i juni 2013 och i augusti samma år erhöll klubben sitt certifieringsdiplom som den första klubben i Uppland och den sjunde i Sverige. (Länk till GEO Certifiering).
  Denna satsning hoppas styrelsen och miljökommittén skall bidra till ytterligare trivsel och ge naturupplevelser utöver själva golfspelet. Satsningen kan även visa på att golfanläggningar kan ha positiv miljöpåverkan, något som kan bidra till en bra dialog kring den kritik som ibland förs fram mot golfklubbar.
  Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter delaktighet av alla inom UGK: styrelse, kommittéer, medlemmar, anställda och sponsorer. Vi ser fram emot att arbeta vidare med miljöfrågorna och hoppas på stort intresse från er alla – för trivsam samvaro, för bra banor och för att UGK fortsatt skall vara #1.
  Under 2014 kommer vi därför att sprida information genom skyltar vid klubbhuset samt tryckt information som alla kan ta del av. Vi hoppas detta skall väcka intresse och skapa delaktighet. Vi ser fram emot många bra samtal och tar gärna emot idéer inför det fortsatta arbetet.