Valberedningen informerar

Känner du någon som vill göra ett viktigt arbete i Upsala golfklubbs styrelse?

Enligt Upsala golfklubbs stadgar ska valberedningen senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Upsala golfklubbs styrelse består av fem till åtta ledamöter som väljs växelvis för en mandatperiod av två år. Ordföranden väljs dock för endast ett år i taget. Nuvarande ordförande, Karin Kraft, vill gärna fortsätta att arbeta i styrelsen, men finner att ordförandeuppdraget är svårt att förena med ett parallellt heltidsarbete. Karin avböjer därför omval till ordförande.

Övriga styrelseposter som löper ut efter två år innehas för närvarande av Yvonne Andersson, Jens Andreasen och Magni Sigurdsson. Dessa avböjer omval för att släppa in nya krafter i styrelsen.

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Vi kommer att presentera ett förslag till styrelse senast tre veckor före årsmötet, som hålls den 28 mars.

Du som är medlem har fortfarande chans att nominera kandidater till styrelsen. Kontakta valberedningen på e-postadressen nedan. Valbar till Upsala golfklubbs styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Valberedningens åliggande att informera medlemmarna är, i och med denna publicering, genomförd.

Stig Bernsten

Ordförande i valberedningen

Du når oss på valberedningen@upsalagk.se

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till