Brev till medlemmarna

I skrivande stund faller snön utanför fönstret och vår vackra golfklubb bäddas in av ett vitt täcke. Nu minns vi bara goda slag och trevliga möten — och vi har sedan länge glömt de sämre.

Vår banpersonal förbereder anläggningen för vintern. Som spelare funderar vi över hur vi på bästa sätt ska komma i form till nästa säsong. Blir det gym med konditions- och styrketräning? Varför inte slipa tekniken i klubbens studio? Vår tränare Jakob Remon har lagt ut information om användandet av studion på vår hemsida och på sociala medier.

Personal, styrelse och kommittéer har påbörjat planeringsarbetet inför 2023. Därför tänker jag passa på att informera er om både det ena och det andra.

Nya krögare i restaurangen

Under hösten har klubben utvärderat tre olika företags förslag till koncept för restaurang och kiosk. Vi ser fram mot den nya säsongen med tillförsikt.

Inom kort ska avtal tecknas mellan klubb och blivande krögare. Vi räknar med att ha avtalet klart före årsskiftet. Så snart avtalet är signerat återkommer vi med en presentation av vår nya restauratör.

Ekonomi i balans

Upsala golfklubb har bra ekonomi. Prognosen pekar på att vi kommer att kunna redovisa ett ekonomiskt resultat som ligger i paritet med den budget som togs av årsmötet 2022. Vi insåg tidigt på säsongen, då vintern drog ut på tiden, att det skulle bli ett tufft år ekonomiskt. De ekonomiska följderna av kriget i Ukraina har givetvis känts av, bland annat i form av rusande bränslepriser. Klubben har därför jagat utgifter som vi kan dra ned på och prioriterat vilka investeringar och projekt som kan senareläggas.

Det finns klubbar som är tvungna att inkalla extra årsmöten för att be medlemmarna att skjuta till mera pengar. Vi är stolta över vår anläggning och över att vårt koncept är så pass konkurrenskraftigt att vi klarar oss utan att behöva göra detta.

Som ni vet är inflationen hög och omvärlden fortfarande osäker när vi närmar oss nästa verksamhetsår. Vi måste därför vara flexibla under 2023 och skapa handlingsutrymme för att hantera snabba förändringar. Styrelsen återkommer till årsmötet med förslag om hur detta kan förberedas.

Årsmötet hålls den 28 mars

Boka in tisdagen den den 28 mars 2023 kl. 18.00 i din kalender. Då hålls nästa årsmöte i klubben i Ekonomikums hörsal 3 på Kyrkogårdsgatan 10 i Uppsala. Med denna tidiga förvarning hoppas vi möjliggöra ett stort deltagarantal.

Har du en idé eller ett förslag som du vill att årsmötet ska behandla så ska du skriva en motion. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet, det vill säga på alla hjärtans dag den 14 februari 2023. Skicka motionen till styrelsen@upsalagk.se eller lämna den till kansliet.

Ny rutin för betalning av avgifter

Medlemsavgifterna fastställs som bekant av årsmötet. I praktiken innebär detta att avgifterna för 2023 beslutades av de närvarande vid årsmötet 2022.

Inför 2023 kommer vi att göra ett försök med fakturering av avgifterna via Min Golf. Det innebär att du redan i december kan se vilka avgifter du ska betala för nästa år. Du kan välja mellan att betala direkt via Min Golf eller vänta på att få den vanliga fakturan senare under vintern.

Kontrollera dina kontaktuppgifter i Min Golf. Det är varje medlems ansvar att se till att uppgifterna är uppdaterade och korrekta.

Ny ordförande för Upplands golfförbund

Martin Söderberg, Upsala GK, har valts till ordförande för Upplands golfförbund. Vi önskar honom lycka till med det nya uppdraget och är övertygade om att förbundet får stor nytta av Martins kunskaper och gedigna erfarenheter.

Klubbchefen tar välbehövlig semester

Det har varit en intensiv säsong för vår personal på klubben. När vintern nu kommit finns tillfälle för personalen att varva ned. Vi kommer att ha kansli och studio i drift, men drar ner på bemanningen så att personalen kan ta semester. Vår klubbdirektör Marcus Eidelöf kommer även att plocka ut en del kompensationsledighet och är därför ledig 28 november – 9 januari. Skicka gärna e-post till styrelsen@upsalagk.se om ni har behov av att diskutera frågor av större karaktär.

Sahara breder ut sig

Den här gången handlar det inte om klimatförändringar utan om den nya bunker (den 53:e) som nu anläggs på stora banans 8:e hål.

Ni som spelat golf på klubben ett antal år kommer säkert ihåg det stora lövträd som vaktade vänstra sidan av greenen på hål 8. Trädet blev sjukt och togs ned för några år sedan. Att trädet försvann innebar att inspelet mot greenen blev lättare. Det skulle ta många år att få ett motsvarande träd, så nu ersätter vi med en bunker istället. Den hann precis att grävas innan snötäcket lade locket på och dolde den för världen. Den är ganska stor så ”Sahara” är ett passande namn på bunkern.

Under 2023 kommer för övrigt alla hål, bunkrar, dammar med mera att få namn. VI hoppas att detta ger spelarna ännu mera glädje. Det blir lättare att samtala om spelet när vi har egennamn på hål och hinder, precis som på S:t Andrews Old Course.

Planerat banarbete inför och under 2023

Under senhösten har en ny väg för golfbilar anlagts mellan första och andra greenen på Stora banan. Diken har rensats ur på Stora banans 4 hål och på Mellanbanans hål 6 och 8.

Under vintern kommer en del träd att tas ned för att få in morgonljus och vind. Detta gäller framför allt på Stora banans hål 3, 9, 14 och 17. Som vanligt kommer även sly att rensas bort. När tjälen har kommit ska greenerna täckas med vinterdukar. 

Under 2023 planerar vi att starta ombyggnad av övningsområdet mellan ranchen och berget. Många har efterfrågat ett mer sammanhängande och genomtänkt övningsområde.

Det är även dags att vidta åtgärder mot diket på hål 4 på Stora banan. De senare åren har dikeskanterna stöttats upp för att inte rasa samman. Enligt plan kommer även dammen mellan hål 1 och 4 att utökas i samband med ombyggnaden. Tidplanen för dessa mer omfattande arbeten är ännu inte fastställd, men troligen kommer inte våren att räcka till för att färdigställa projektet.

Flera nya kommittéer inför säsongen 2023

Upsala GK har redan ett antal kommittéer som planerar och genomför tävlingar och aktiviteter för olika kategorier av medlemmar. Jag upplever dock att vi saknar en kommitté som verkar för alla medlemmar och också slussar in nya medlemmar i klubbens verksamhet. Styrelsen tar därför initiativ till att inrätta en medlemskommitté inför 2023.

Andra nya kommittéer som inrättas för att öka medlemsinflytande och avlasta personalen är en kommitté med ansvar för våra företagsmedlemmar och en kommitté med ansvar för våra byggnader.

Ni är många som kan bidra i kommittéarbetet med yrkeskunskaper och synpunkter. Kontakta styrelsen på styrelsen@upsalagk.se för att bli med inför 2023.

Tack till personal och alla idéella eldsjälar

Ni gör ett fantastiskt arbete!

Er vill vi förära en extra munsbit innan Jul. Ni kommer att få ett särskilt utskick om detta.

Karin Kraft
Ordförande för Upsala golfklubb

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till