Kallelse till årsmöte 2024

Årsmötet, som är Upsala golfklubbs högsta beslutande organ, hålls enligt föreningens stadgar före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

År 2024 kallas alla medlemmar till:
Plats: Ekonomikum hörsal 3, Kyrkogårdsgatan 10 i Uppsala
Tid: tisdagen den 26 mars klockan 18-20

Vid inpasseringen till möteslokalen sker avprickning i röstlängden. Kom därför gärna i god tid.

Restaurang Håmö Gård serverar förfriskningar och smakprov.

Sammankomsten börjar klockan 18.00 med att klubbledning och avlämnande styrelse informerar om aktuell status och om vilka förutsättningar som råder inför de kommande verksamhetsåren. Vi hoppas att på detta vis kunna ge alla närvarande en bakgrund och ett bättre underlag inför de beslut som ska fattas under årsmötet.

Under sammankomsten kommer Svenska Golfförbundet att diplomera Upsala golfklubb för arbetet med Vision 50/50.

Tidigast kl. 18.30 övergår sammankomsten i årsmötesförhandlingar

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 18 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt den som mötet medger sådan rätt.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag kommer senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, i klubbens reception. Handlingarna kommer även att publiceras på klubbens hemsida upsalagk.se samt finnas tillgängliga vid årsmötet.

Styrelsen hälsar alla klubbens medlemmar varmt välkomna.
Vi hoppas på stor och aktiv uppslutning.
Din åsikt har stor betydelse för klubbens framtid.

Anders Kylesten
Ordförande

Kallelse i .pdf-format

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till