Hål 4 på Stora banan förändras

När Stora banan öppnar 2024 kommer du att finna vissa förändringar på hål 4. Det tvärgående pliktområdet (diket) får en annan utformning än tidigare. Orsaken är att vi under flera år har varit tvungna att stötta upp kanterna på diket, vilka annars riskerat att falla samman.

Bankommittén vid Upsala golfklubb, under ledning av Per Hanser,  lämnade, under hösten, ett ombyggnadsförslag av hål 4 till styrelsen. Vid styrelsemötet i oktober togs beslut att godkänna projektets omfattning och genomförande under vintern 2023-2024.

Måndagen den 27 november inleddes ombyggnaden av det tvärgående diket på Stora banans hål 4. Som på beställning hade kylan och snön infunnit sig och gjort marken hård nog för att bättre stå emot en grävmaskins larvfötter.

DSC_0016

Äntligen, utbrister banchef Leif Paulsson, som väntat länge på att kunna starta ombyggnaden av diket på hål 4.

Det här är nyheterna på hål 4

I det gamla diket togs först betongsidorna bort. Betongrör med 40 cm diameter lades ned varefter diket täcktes över. – Ett villkor för ombyggnaden är att vattenflödet inte kommer att påverkas, säger ordförande Anders Kylesten.

För att hålet inte ska förlora sin karaktär grävdes därefter ett nytt pliktområde (dike) parallellt med och kort om det gamla.

Nya diket

Greenområdet

Senare i vinter kommer även de två stora popplarna till höger om greenen, gränsande till hål 1, att tas ned. Trädens rötter har börjat tränga in under greenen och större grenar har trillat ned vid några tillfällen. Träden utgör därför en oacceptabel risk för golfspelarna och banpersonalen. Den ek som står mellan popplarna ska däremot få växa sig stor.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till