Valberedningen informerar

Känner du någon som vill göra ett viktigt arbete i Upsala golfklubbs styrelse?

Enligt Upsala golfklubbs stadgar ska valberedningen senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Upsala golfklubbs styrelse består av fem till åtta ledamöter som väljs växelvis för en mandatperiod av två år. Ordföranden väljs dock för endast ett år i taget.

Följande personer har avböjt omval:
Karin Kraft, ledamot
Johan Salén, suppleant

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Vi kommer att presentera ett förslag till styrelsen den 1 mars.

Du som är medlem har fortfarande chans att nominera kandidater till styrelsen. Valbar till Upsala golfklubbs styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Valberedningens åliggande att informera medlemmarna är, i och med denna publicering, genomförd.

Christina Jägersten

Ordförande i valberedningen

Du når oss på valberedningen@upsalagk.se

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till