Spelrätt

3 oktober 2011 beslutade årsmötet att byta finansiering från kapitalinsatser till spelrätter. Förenklat fungerar det som en aktie, vilket frigjorde klubben från en skuld till medlemmarna.

En spelrätt garanterar spelrättighet, vilket är åtråvärt desto fler medlemmar klubben består av, men är också ett krav för spel på Stora banan. Klubben bedriver ingen försäljning, men tillhandahåller en till salu-lista på tidigare medlemmar.

Har du frågor kring spelrätt, hör av dig till info@upsalagk.se.

Spelrättsbestämmelser Upsala golfklubb

Som köpare/innehavare av spelrätt förbinder man sig att betala de av årsmötet beslutade medlems- och spelavgifterna.

  • Spelrättsinnehavare som ej överlåtit sin spelrätt eller meddelat passivt medlemskap innan 1 december måste betala beslutade avgifter till klubben för nästföljande år. Spelrättsinnehavaren blir inte genom uppsägning av med redan uppkommen skuld till klubben.
  • Ändringar i medlemskapet ska meddelas klubben senast 1 december året innan det verksamhetsår som begäran avser.

Överlåtelse:

Görs alltid via blankett ”Överlåtelse av spelrätt Upsala golfklubb”. Förvärvaren införs i klubbens spelrättsregiser först efter att eventuella skulder har reglerats. Överlåtaren av en spelrätt är skyldig att informera förvärvaren om sådan skuld existerar.

Upplåtelse (uthyrning):

Görs alltid via blankett ”Upplåtelse av spelrätt Upsala golfklubb”. Den till
vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlems- och spelavgifter till klubben. Ägaren av spelrätten måste under upplåtelsetiden ändra sin status till passiv medlem och betala medlemsavgiften.

Avsluta medlemskap:

Den som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det senast 1 december året
innan det verksamhetsår som begäran avser. Avslutar spelrättsinnehavaren sitt medlemskap utan att sälja eller överlåta Spelrätten tillfaller Spelrätten klubben.

Passivt medlemskap:

Spelrättsinnehavare, som önskar övergå till passivt medlemskap ska meddela
det till klubben, senast den 1 december året innan det verksamhetsår som begäran avser. Upplåtaren ska under sitt passiva medlemskap betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Passivt medlemskap kan ej användas mer än 2 år i följd. Ansökan om förlängning kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Övrigt:

Om spelrättsinnehavaren inte sagt upp sin spelrätt före 1 december, och inte fullgör sina förpliktelser att erlägga de av årsmötet beslutade årliga avgifterna till klubben, har klubben rätt att:

  1. Driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in.
  2. Medlem anses då ha avslutat medlemskap och spelrätten tillfaller klubben.

Spelrätt får:

  1. Övergå genom arv eller testamente eller
  2. Övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sambo, som bor samman med innehavaren under äktenskapliga förhållanden, och dennes avkomling.

Vid en medlems bortgång upphör eventuella skulder. Görs ej en överlåtelse eller försäljning av spelrätten enligt ovan, inom ett år efter bouppteckningen har klubben rätt att skriftligen återföra spelrättens ägarskap till klubben.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till